Lesreglement 

 • Onder een lesuur wordt verstaan een periode van 50 minuten.

 • In de schoolvakanties en op landelijke feestdagen worden er geen lessen gegeven, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de cursist niet op de les verschijnt, is dit voor eigen rekening.

 • Beide partijen dienen bij verhindering af te bellen, indien mogelijk min. 24 uur voor aanvang van de les.

 • Bij het uitvallen van de cursist door ziekte, vakantie, blessures etc. kan zelf ( in overleg met de trainer) voor vervanging gezorgd worden.
 Een eventuele financiële regeling m.b.t. het lesgeld wordt in onderling overleg tussen de cursisten vastgesteld. 2R-Sports heeft hier geen bemoeienis in. De lessen worden niet ingehaald en er vindt geen restitutie plaats.
 • Afgebroken lessen worden niet ingehaald.
 • De trainer beoordeeld of een tennisles kan doorgaan of niet. 
 • Bij verhindering van de tennisleraar is er een vervangende tennisleraar, of de lessen worden ingehaald. Indien dit niet mogelijk is, dan zullen “de nog te geven” tennislessen worden terugbetaald. 

 • De cursusbedragen vermeldt op het inschrijfformulier gaan uit van de aangegeven groepsgrootte. Bij onvolledige groepsgrootte heeft de tennisschool het recht om de het cursusbedrag naar rato over de andere cursisten te verdelen.
 • Betalingen bij voorkeur door eenmalige machtiging af te geven. incasso zal worden uitgevoerd zodra de cursist is ingedeeld. Indien u geen incasso opgeeft berekenen wij per inschrijving € 5,- administratiekosten. 
 • Het lesgeld dient voor aanvang van de eerste les te zijn voldaan aan 2R-Sports.
 • De cursist meldt zich aan voor het aantal weken dat bij de cursus staat aangegeven en is daardoor verplicht het volledige lesgeld te voldoen.
 • U krijgt na inschrijving via deze website een automatische bevestiging per e-mail. 
 • Het lesgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 
Indien de factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, worden er extra kosten in rekening gebracht. 
 • U gaat automatisch akkoord met automatische incasso van het cursusgeld, tenzij anders aangeven.
 • Indien een cursist na automatische bevestiging van de tennisschool alsnog annuleert wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. 
 • 2R-Sports behoudt het recht een inschrijving niet door te laten gaan al het niet mogelijk is een groep met gelijke cursisten samen te stellen. Indien wij u niet kunnen plaatsen in een gelijkwaardige lesgroep nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. 
 • Wij maken gebruik van uw e-mailadres voor het communiceren van activiteiten en nieuws. Indien u dit niet wilt, kunt u ons een e-mail sturen.
 • Indien door externe omstandigheden (slecht weer / vorst e.d.) door de trainer wordt besloten dat er geen tennisles kan worden gegeven geldt dat de eerste les voor rekening is van de cursist, de tweede wordt ingehaald, de derde voor rekening van de cursist en de vierde weer wordt ingehaald. Met een maximum van twee inhaallessen. Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet door kunnen gaan worden niet ingehaald. 
 • De trainer is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken en de daaruit voortvloeiende schade, diefstal, beschadiging materiaal van de cursist. 
 • Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met alle bepalingen zoals genoemd in dit lesreglement. 
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist 2R-Sports

 

 


iTennis